Zeitplan Freitag 29.03.2024

14:00 – 14:20 Bambini, Micro, Mini
14:20 – 14:40 Rotax Jun. + Sen., DD2
14:40 – 15:00 KZ2
 
15:00 – 15:20 Bambini, Micro, Mini
15:20 – 15:40 Rotax Jun. + Sen., DD2
15:40 – 16:00 KZ2
 
16:00 – 16:20 Bambini, Micro, Mini
16:20 – 16:40 Rotax Jun. + Sen., DD2
16:40 – 17:00 KZ2
 
17:00 – 17:20 Bambini, Micro, Mini
17:20 – 17:40 Rotax Jun. + Sen., DD2
17:40 – 18:00 KZ2